Salta al contingut principal

Declaració de Baix Valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable

Dades Generals

Denominació

Declaració de Baix Valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari iniciat mitjançant declaració del transportista de la mercaderia comunicant que la mateixa compleix les condicions per a l'aplicació de la franquícia aranzelària i l'exempció d'IVA per “enviament sense valor estimable” o “enviament entre particulars”. La declaració es basa en les dades de què disposa el transportista.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Presentació de la corresponent declaració

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la declaració de baix valor.

Tramitació. Comprovació de la declaració mitjançant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

Terminació. Admissió/rebuig de la declaració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa de tramitació

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)