Saltar al contingut principal

Document electrònic de reembors de l'Impost sobre el Valor Afegit a viatgers.(DER).

Dades Generals

Denominació

Document electrònic de reembors de l'Impost sobre el Valor Afegit a viatgers.(DER).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment de validació electrònica del document de sortida de mercaderies en la devolució IVA a viatgers.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

L'interessat ha de disposar de la documentació que acrediti el compliment dels requisits legalment establerts per a la devolució d'IVA, per a la seva possible presentació en el punt de segellament.

Fases del procediment/servei

Inicio:solicitud de validació del document electrònic de reembors.

Tramitació:verificació dels requisits exigits.

Acabament:acord de l'òrgan competent validant o no el document electrònic de reembors

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica