Saltar al contingut principal

Sol·licitud d'actuacions prèvies al llevant.

Dades Generals

Denominació

Sol·licitud d'actuacions prèvies al llevant.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Es permet la sol·licitud d'actuacions prèvies al llevant de mercaderies.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 2 de març de 2004, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual s'estableixen normes per a la tramitació de la sol·licitud d'actuacions prèvies al despatx.