Saltar al contingut principal

Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD)

Dades Generals

Denominació

Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Al document de transport electrònic (ETD) figuren les mercaderies que es carreguen en un vaixell o aeronau.Aquest procediment permet fer servir un document de transport electrònic com a declaració en duana per a la inclusió de les mercaderies en el règim de trànsit.Es tracta d'una de les simplificacions previstes per al règim de trànsit pel Codi Duaner i la seva normativa de desenvolupament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica en Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentación

Document de transport electrònic (ETD) amb els requisits establerts en la normativa aplicable i sempre que la companyia marítima o aèria disposi d'una autorització concedida per les autoritats duaneres competents.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de document electrònic de transport com a declaració de trànsit.

Tramitació:comprovacions partint d'un sistema de gestió de riscos aplicable.

Acabament:admissió o rebuig de la declaració duanera presentada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica