Saltar al contingut principal

Estatut duaner de la mercaderia:Autorització per expedir prova d'estatut de la UE a operadors.

Dades Generals

Denominació

Estatut duaner de la mercaderia:Autorització per expedir prova d'estatut de la UE a operadors.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de concessió d'autorització a operadors per emetre prova de l'estatut de les mercaderies com a pertanyents a la Unió Europea.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació de la sol·licitud.

Tramitación:Verificación dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització.

Acabament:Acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Triburaria

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica