Saltar al contingut principal

Trànsit:Procediments simplificats propis dels transports per via marítima (nivell I).

Dades Generals

Denominació

Trànsit:Procediments simplificats propis dels transports per via marítima (nivell I).

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la simplificació de trànsit consistent en l'ús del manifest marítim.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de la sol·licitud

Tramitació:verificació dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització

Acabament:acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica