Salta al contingut principal

Règims especials: Autorització d'instal·lació per al dipòsit duaner de mercaderies

Dades Generals

Denominació

Règims especials: Autorització d'instal·lació per al dipòsit duaner de mercaderies

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització de l'explotació d'una instal·lació com dipòsit del duaner de mercaderies

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud.

Tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització.

Terminació: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica