Saltar al contingut principal

Règims especials:Autorització del règim d'importació temporal

Dades Generals

Denominació

Règims especials:Autorització del règim d'importació temporal

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud d'autorització per acollir-se al règim d'importació temporal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de la sol·licitud.

Tramitació:verificació dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització.

Acabament:acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició.Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa.Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica