Saltar al contingut principal

Registres i censos:Registre d'exportadors registrats (REX)

Dades Generals

Denominació

Registres i censos:Registre d'exportadors registrats (REX)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de registre d'operadors en el Registre d'exportadors.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud a través de l'oficina virtual d'Aduanas i II. EE.

Tramitació:verificació per l'òrgan competent dels requisits establerts per efectuar el registre.

Acabament:concessió o denegació de la inscripció en el Registre d'exportadors (REX).

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

120 Dia/s natural/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició.Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa.Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte recorregut.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica