Saltar al contingut principal

Trànsit:Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Dades Generals

Denominació

Trànsit:Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització.Procediment d'autorització de la simplificació d'ocupació d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic.

Documentación

Sol·licitud segons Annex A del Reglament UE Delegat 2446/2015.

Fases del procediment/servei

Presentació de la sol·licitud.

Verificació dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització.

Acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

120 Dia/s natural/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes, amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica