Salta al contingut principal

Garantia i pagament: Autorització ajornament del pagament de drets (no única operació)

Dades Generals

Denominació

Garantia i pagament: Autorització ajornament del pagament de drets (no única operació)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització. Procediment d'autorització ajornament de pagament de drets de duanes, en la mesura en què no es concedeixi per a una única operació

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Presentar sol·licitud segons dades de l'Annex A del Reglament Delegat (UE) 2015/2446

Fases del procediment/servei

Iniciació: presentació de la sol·licitud per l'interessat.

Tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització.

Finalització: acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització sol·licitada

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

120 Dia/s natural/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica