Saltar al contingut principal

Formalitats duaneres:Autorització acords especials en enviaments de valor inferior a 150 euros

Dades Generals

Denominació

Formalitats duaneres:Autorització acords especials en enviaments de valor inferior a 150 euros

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització als presentadors que vulguin acollir-se al sistema d'ingrés del IVA d'importació, en enviaments inferiors a 150 euros, mitjançant acords especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

Documentació en poder del contribuent.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de sol·licitud mitjançant formulari electrònic

Tramitació:el Departament de Duanes comprovarà que es compleixen els requisits necessaris.

Acabament:s'autoritzarà o, no segons procedeixi.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica