Saltar al contingut principal

Sol·licituds a l'autoritat duanera no contemplades en altres procediments

Dades Generals

Denominació

Sol·licituds a l'autoritat duanera no contemplades en altres procediments

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment general de sol·licituds dirigides a l'autoritat duanera en el marc de les facultats atribuïdes a l'autoritat duanera per la normativa nacional o comunitària i no contemplades específicament en la resta de procediments

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació de la sol·licitud corresponent

Tramitació:Verificació de la procedència de la sol·licitud formulada

Acabament:Concessió o denegació de la corresponent sol·licitud

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Administrador, Cap de Dependència o Director de Departament de Duanes i IIEE, en funció del tipus de sol·licitud

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica