Salta al contingut principal

Justificació de l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

Dades Generals

Denominació

Justificació de l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies mitjançant la comunicació de les dades de documents T2L prèviament expedits.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar el document T2L que justifiqui l'estatut comunitari de la mercaderia.

Fases del procediment/servei

Inici: l'interessat presentarà les dades requerides per al datat de la declaració sumària de dipòsit temporal, juntament amb els documents necessaris per justificar l'estatut de la mercaderia.

Tramitació: l'AEAT realitzarà, si escau, les comprovacions oportunes sobre les dades declarades i els documents adjunts.

Terminació: autorització de disposició de la mercaderia per part de l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica