Salta al contingut principal

Model 543. II. EUA Avituallaments exempts. Embarcacions i operacions de dragatge.

Dades Generals

Denominació

Model 543. II. EUA Avituallaments exempts. Embarcacions i operacions de dragatge.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.): exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs per als productes que es destinin a la seva utilització com carburant en la navegació marítima i operacions de dragatge, a excepció de la navegació privada d'esbarjo.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: El subministrador documenta l'operació d'avituallament amb comprovants d'entrega numerades que presenta telemàticament en Model 543.

Tramitació: Esmena. No esmena. Arxiu

Terminació: Admissió del document per l'Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 38/1992, de 28 de diciembre,

    de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

  • Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. (BOE 28-julio-1995)

  • Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

    por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 01-diciembre-2007)