Saltar al contingut principal

Model 522.II.EE. Part trimestral de productes que es refereix l'article 108 ter del Reglament dels Impostos Especials.

Dades Generals

Denominació

Model 522.II.EE. Part trimestral de productes que es refereix l'article 108 ter del Reglament dels Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment dels requisits formals per a la presentació de l'informe trimestral de productes a què es refereixen l'article 46.1.g) del la Llei d'Impostos Especials i el 108 ter del Reglament, a efectes de la determinació de l'àmbit objectiu de l'Impost Especial sobre Hidrocarburs pel que respecta a aquests productes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Model 522

Fases del procediment/servei

Inici:presentació telemàtica

Tramitació:esmena errors No esmena:Arxiu

Acabament.Admissió del document per l'Oficina Gestora de II.EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució d'1 de juliol de 2010, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual s'aprova el model 522 "Part trimestral de productes a què es refereix l'article 108 ter del Reglament dels Impostos Especials i s'estableixen el termini i el procediment per a la seva presentació.(BOE 9-juliol-2010)