Salta al contingut principal

Model 521. II. EUA Relació trimestral de primeres matèries entregades.

Dades Generals

Denominació

Model 521. II. EUA Relació trimestral de primeres matèries entregades.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de la relació trimestral de primeres matèries entregades a què es refereix l'article 89.4 del Reglament dels Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Relació trimestral de primeres matèries entregades

Fases del procediment/servei

Inici: presentació telemàtica

Tramitació: esmena No esmena: arxiu

No esmena: Arxiu

Terminació. Admissió del document per l'Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre,

por la que se aprueba el modelo 521 "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas" y se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 29-octubre-2010)