Saltar al contingut principal

Model 566.II. EE. Impost sobre les labors del tabac.

Dades Generals

Denominació

Model 566.II. EE. Impost sobre les labors del tabac.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaració-liquidacions de productes objecte dels Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Impost sobre Labors del Tabac.Declaració-liquidació (Model 566)

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació telemàtica.

Tramitació:Rectificatives i Complementàries.

Acabament:Admissió del document per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre,

per la que s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHSA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el Model 380 de Declaració-liquidació de l'Impost sobre Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seva presentació per mitjans telemàtics.(BOE 1-desembre-2007)