Saltar al contingut principal

Model 595.II. EE. Impost sobre el carbó.

Dades Generals

Denominació

Model 595.II. EE. Impost sobre el carbó.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaració-liquidacions de productes objecte dels Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

Imposat el Carbó.Declaració-liquidació (Model 595)

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació telemàtica

Tramitació.Rectificatives i Complementàries

Acabament.Admissió del document per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre EHA/3947/2006, de 21 de desembre,

per la qual s'aproven els models, terminis, requisits i condicions per a la presentació i ingrés de la declaració-liquidació i de la declaració resum anual d'operacions de l'Impost Especial sobre el Carbó i es modifica l'Ordre de 15 de juny de 1995, en relació amb les entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria.(BOE 28-desembre-2006)