Salta al contingut principal

Model 508. II. EUA Sol·licitud de devolució pel sistema de vendes a distància.

Dades Generals

Denominació

Model 508. II. EUA Sol·licitud de devolució pel sistema de vendes a distància.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud de devolució dels impostos especials (II. EE.) meritats a Espanya i corresponents a productes que siguin enviats o transportats, directament o indirectament, per un empresari o pel seu compte, amb destinació a persones domiciliades en un altre estat membre de la Unió Europea, en l'àmbit del sistema de circulació intracomunitària de vendes a distància, condicionada al pagament dels II. EUA en l'estat membre de destinació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució pel sistema de vendes a distància (Model 508)

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació telemàtica. (Model 508).

Tramitació: Per l'Oficina Gestora de II. EUA

Terminació: Resolució per l'Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. Artículo 4. (BOE 1-diciembre-2007)