Salta al contingut principal

Model 524. II. EUA Sol·licitud de devolució sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques.

Dades Generals

Denominació

Model 524. II. EUA Sol·licitud de devolució sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Devolució dels impostos especials (II. EE.) en la fabricació d'aromes alimentaris, aliments farcits o quan no sigui possible la utilització d'alcohol desnaturalitzat en un procés productiu i l'alcohol no s'incorpori al producte resultant del procés.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques. (Model 524)

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació telemàtica (model 524).

Tramitació: Per l'Oficina Gestora de II. EUA

Terminació: Resolució per l'Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)