Saltar al contingut principal

II. EE. Devolucions.Circulació intracomunitària irregular.

Dades Generals

Denominació

II. EE. Devolucions.Circulació intracomunitària irregular.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud de devolució de les quotes d'Impostos Especials prèviament satisfetes corresponents a pèrdues en productes en circulació intracomunitària, el resultat de l'expedient d'irregularitat de la qual suposa l'ingrés de les quotes en un altre estat membre (EM).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentación

Sol·licitud de devolució per presentació de proves davant d'irregularitats en circulació intracomunitària.

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació sol·licitud per via telemàtica o davant d'Oficina Gestora de II. EE.

Tramitació.Per Oficina Gestora de II. EE.

Acabament.Resolució per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica