Salta al contingut principal

II. EUA Destrucció.

Dades Generals

Denominació

II. EUA Destrucció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Devolució dels Impostos Especials, en els supòsits de destrucció de productes que han satisfet l'impost.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud de devolució per destrucció de productes objecte dels impostos especials.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora de II. EUA

Tramitació. Per Oficina Gestora de II. EUA

Terminació. Resolució per Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica