Saltar al contingut principal

II. EE. Devolució ingressos indeguts per IVMDH.

Dades Generals

Denominació

II. EE. Devolució ingressos indeguts per IVMDH.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Devolució d'ingressos indeguts per l'impost a la vendes detallistes de determinats hidrocarburs:sol·licitud del subjecte passiu de l'impost o del repercutit davant de l'Oficina gestora d'Impostos Especials, que tramita i acorda la procedència o no de la devolució.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentación

Sol·licitud de devolució de les quotes indegudament satisfetes.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació sol·licitud davant d'Oficina Gestora de II. EE.

Tramitació:per Oficina Gestora de II. EE.

Acabament:Resolució per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica