Salta al contingut principal

II. EUA Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Peninsula amb destinació a les Canarias.

Dades Generals

Denominació

II. EUA Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Peninsula amb destinació a les Canarias.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En els enviaments des de Península-illes les Balears a les Canarias, és procedent la devolució de la diferència de tipus en productes subjectes als Impostos Especials sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i Begudes Derivades que ja haguessin meritat aquests impostos en Península-Balears.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució de productes objecte de l'impost que hagin satisfet l'impost a la Península i les Balears i surtin feia les Illes Canàries. (Model 590)

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàtica. (Model 590)

Tramitació. Per Oficina Gestora de II. EUA

Terminació. Resolució per Oficina Gestora de II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa de tramitació

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)