Salta al contingut principal

II. EUA Devolució especial IVMDH.

Dades Generals

Denominació

II. EUA Devolució especial IVMDH.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos especials. Devolució de les quotes suportades per l'Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució de les quotes satisfetes

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora de IIEE

Tramitació: Per Oficina Gestora de IIEE

Terminació: Resolució per Oficina Gestora de IIEE

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica