Salta al contingut principal

Reclamacions de Responsabilitat Patrimonial del IVMDH

Dades Generals

Denominació

Reclamacions de Responsabilitat Patrimonial del IVMDH

Tipus de procediment

Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització

Matèria

Duanes

Objecte

Reclamacions de responsabilitat patrimonial per l'Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs: emissió d'informe establint el possible import per retornar per indemnització en responsabilitat patrimonial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Fitxers i dades de factures de l'interessat

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)