Saltar al contingut principal

NOVA ajuda per sufragar el preu del gasoil consumit per productors agraris

Dades Generals

Denominació

NOVA ajuda per sufragar el preu del gasoil consumit per productors agraris

Tipus de procediment

Ajuts, beques i subvencions

Matèria

Duanes

Objecte

Ajuts gestionats per la AEAT (Pla de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

Inici:sol·licitud conjuntament amb les devolucions de l'impost sobre hidrocarburs per Gasoil agrícola.

Tramitació:revisió i resolució per les Dependències Regionals de Duanes i II. EE.

Acabament:pagament de l'ajuda si així procedeix.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 2-octubre-2015).

Normativa Bàsica

Article 24 del Reial Decret llei 20/2022, de 27 de desembre,

de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (BOE 28-desembre-2022).