Saltar al contingut principal

II. EE. Inscripció en el cens de l'Impost sobre l'Electricitat.

Dades Generals

Denominació

II. EE. Inscripció en el cens de l'Impost sobre l'Electricitat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos especials (II. EE.).Inscripció en el cens de l'Impost Especial sobre l'Electricitat

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

AEAT (Oficines Gestores d'Impostos Especials)

Documentación

Sol·licitud inscripció

Fases del procediment/servei

Inici:presentació sol·licitud i documentació

Tramitació:inscripció en Cens

Acabament:remissió de núm. VAIG CIAR i Targeta a l'interessat

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 28/2014, de 27 de novembre,

per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesurades en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.(BOE 28-novembre-2014)