Saltar al contingut principal

Sol·licitud Inscripció Registre Territorial d'Impostos Especials o Mediambientals.

Dades Generals

Denominació

Sol·licitud Inscripció Registre Territorial d'Impostos Especials o Mediambientals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per sol·licitar la inscripció en els Registres Territorials d'Impostos Especials i Mediambientals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

AEAT (Oficines Gestores d'Impostos Especials)

Documentación

Sol·licitud inscripció

Fases del procediment/servei

Inici:presentació sol·licitud i documentació

Tramitació:inscripció en Cens

Acabament:remissió de núm. VAIG CIAR i Targeta a l'interessat

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HAC/172/2021, de 25 de febrer,

per la qual s'estableixen l'estructura i el funcionament del cens d'obligats tributaris per l'Impost Especial sobre l'Electricitat, s'aprova el model 560, "Impost Especial sobre l'Electricitat.Autoliquidació", i es determinen la forma i el procediment per a la seva presentació (BOE 27-febrer-2021).

Normativa Bàsica

Llei 28/2014, de 27 de novembre,

per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesurades en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.(BOE 28-novembre-2014)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-12-2009)