Salta al contingut principal

Registre Territorial de l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus

Dades Generals

Denominació

Registre Territorial de l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a la inscripció en el Registre Territorial de l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

No existeixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 7/2022, de 8 d'abril,

    de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE 9-abril-2022)

  • Ordre HFP/1337/2022, de 28 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 593 "Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació", s'estableix la forma i procediment per a la seva presentació, es regula la inscripció en el Registre territorial dels obligats tributaris per l'Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus i s'aprova el model de targeta d'inscripció.