Salta al contingut principal

II. EUA Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels IIEE sobre l'alcohol i begudes alcohòliques.

Dades Generals

Denominació

II. EUA Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels IIEE sobre l'alcohol i begudes alcohòliques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.). Reconeixement per l'Oficina Gestora de Duanes i Impost Especials del dret a la devolució de l'impost especial per fabricació d'aromes, aliments farcits o productes sense contingut alcohòlic en de la qual elaboració s'ha utilitzat alcohol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'aplicació del benefici de la devolució dels IIEE sobre l'Alcohol i les Begudes alcohòliques.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu.

Tramitació. Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EUA

Terminació. Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)