Salta al contingut principal

II. EUA Autorització. Desnaturalitzants parcials específics per a l'alcohol

Dades Generals

Denominació

II. EUA Autorització. Desnaturalitzants parcials específics per a l'alcohol

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos especials. Facilitar la utilització d'alcohol parcialment desnaturalitzat en indústries en les que per raons sanitàries, tècniques o comercials no pot utilitzar-se l'alcohol parcialment desnaturalitzat amb els desnaturalitzants aprovats amb caràcter general.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'aprovació de desnaturalitzant parcial especifico.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i IE, Laboratori Central de Duanes i Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EE

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica