Salta al contingut principal

II. EUA Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària

Dades Generals

Denominació

II. EUA Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Reconeixement previ, per l'Oficina Gestora de Duanes i Impostos Especials, a l'aplicació del dret a la devolució de les quotes satisfetes per l'Impost Especial sobre Hidrocarburs pel consum de productes objecte de l'impost als que siguin d'aplicació els tipus establerts en la tarifa 1a; en usos diferents dels de combustible i carburant, i per la utilització de productes objecte de l'impost en projectes pilot per al desenvolupament tecnològic de productes menys contaminants.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'aprovació de desnaturalització en destinació d'alcohol net rebut de UE

Fases del procediment/servei

Presentació: Sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu.

Terminació: Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EUA competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 73.4. (BOE 28-julio-1995)