Salta al contingut principal

II. EUA Autorització. Barreja d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Dades Generals

Denominació

II. EUA Autorització. Barreja d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Quan es tracti de biocarburants destinats, com a tals o prèvia modificació química, a barrejar-se amb un carburant abans de la ultimació del règim suspensiu, l'operació de barreja es realitzarà amb l'autorització prèvia del Departament de Duanes i II. EE., quan les operacions de barreja es duguin a terme en més d'un dipòsit fiscal o fàbrica dels que sigui titular una mateixa persona.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització de barreges d'Hidrocarburs amb Biocarburants en diversos establiments d'un mateix titular

Fases del procediment/servei

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i II. EUA

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EUA

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica