Saltar al contingut principal

Procediment per a la pràctica de liquidacions en l'àmbit duaner (Article 134 RGAT).

Dades Generals

Denominació

Procediment per a la pràctica de liquidacions en l'àmbit duaner (Article 134 RGAT).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Control a posteriori de les declaració de duanes presentades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentación

No procedeix.

Fases del procediment/servei

Inici:notificació a l'obligat de l'inici del procediment.

Tramitació:per les Duanes.

Acabament:Resolució per l'òrgan competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica