Salta al contingut principal

Procediment de verificació de dades per Oficines gestores d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Procediment de verificació de dades per Oficines gestores d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té lloc: a) Quan la declaració o autoliquidació pateixi de defectes formals o incorri en errors aritmètics. b) Quan les dades declarades no coincideixin amb els continguts en unes altres declaracions del mateix obligat. c) Quan s'apreciï una aplicació indeguda de la normativa. d) Quan es requereixi l'aclariment o justifícación d'alguna dada, sempre que no es refereixi al desenvolupament d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: d'ofici. Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb dades suficients per formular-la.

Tramitació: verificació de dades; amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.

Terminació: el procediment acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en la que es corregeixin els defectes advertits. b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en la mateixa. c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància es farà constar en diligència, no essent necessari dictar resolució expressa. d) Caducitat. e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades. La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    general tributària. Articles 97 a 116, 131 a 133. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 87 a 115, 155 a 156. (BOE 5-septiembre-2007)