Salta al contingut principal

Procediment de comprovació limitada per Oficines gestores d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Procediment de comprovació limitada per Oficines gestores d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de comprovació limitada persegueix la comprovació dels fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: d'ofici, per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació: l'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa de què no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació: el procediment acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució expressa de l'Administració. b) Caducitat. c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    general tributària. Articles 97 a 116, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 87 a 115, 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)