Saltar al contingut principal

Procediment sancionador de Duanes i Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Procediment sancionador de Duanes i Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment dirigit a analitzar la comissió d'una infracció tributària, i a imposar, de resultar procedent, la sanció que correspongui.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici:El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d'aplicació dels tributs regulats en el Titulo III de la Llei General Tributària, tret de renúncia de l'obligat tributari, en el cas de la qual es tramitarà conjuntament.S'iniciarà d'ofici, mitjançant la notificació de l'acord de l'òrgan competent.Quan al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es trobin en poder de l'òrgan competent tots els elements que permeten formular la proposta d'imposició de sanció, aquesta s'incorporarà a l'acord d'iniciació.L'esmentat acord es notificarà a l'interessat indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui el que estimi convenient i presenti els documents, justificants i proves oportuns.

Tramitació:es formularà proposta de resolució en la qual es recolliran de forma motivada els fets, la seva qualificació jurídica i la infracció que aquells puguin constituir o la declaració, en el seu cas, d'inexistència d'infracció o responsabilitat.En la proposta es concretarà així mateix la sanció proposada amb indicació dels criteris de graduació aplicats.La proposta de resolució serà notificada a l'interessat, indicant-li la posada de manifest de l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui el que estimi convenient i presenti els documents, justificants i proves oportuns.

Acabament:a) Resolució expressa.b) Caducitat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica