Salta al contingut principal

Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents.

Dades Generals

Denominació

Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció d'Import de cobrament per part dels obligats a l'Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 591

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 15/2012, de 27 diciembre,

    de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

  • Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre,

    por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación.(BOE, 13-diciembre-2014)

  • Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre,

    por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación (BOE de 22-noviembre-2022)