Salta al contingut principal

Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat.

Dades Generals

Denominació

Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Grava l'extracció en territori espanyol de gas, petroli i condensats en les concessions d'explotació de jaciments d'hidrocarburs a les que fa referència el títol II de la Llei 34/11998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

Inici: presentació del model d'autoliquidació.

Tramitació: control de presentació i terminis.

Terminació: si no ha hagut presentació, justificació de la no-subjecció o exempció; possibilitat d'inici del procediment de comprovació o investigació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Oficines gestores de II. EUA

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio,

    por la que se aprueba el modelo 589 "Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Autoliquidación y pago fraccionado" y se establece la forma y procedimiento para su presentación y por la que se modifica otra normativa tributaria.

  • Ley 8/2015, de 21 de mayo,

    por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.