Salta al contingut principal

Rectificació de declaracions de Duanes i Impostos Especials.

Dades Generals

Denominació

Rectificació de declaracions de Duanes i Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Quan un obligat tributari consideri que una declaració ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació de la mateixa, una vegada que l'Administració hagi dictat una liquidació provisional en els supòsits de l'art.128 LGT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud amb el contingut establert reglamentàriament, així com les dades que permetin identificar la declaració que es pretén rectificar.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part, mitjançant la presentació d'una sol·licitud dirigida a l'òrgan competent. Quan l'Administració hagi practicat una liquidació provisional, l'obligat tributari podrà sol·licitar la rectificació únicament si la liquidació provisional ha estat practicada per consideració o motiu diferent del que s'invoqui en la sol·licitud.

Tramitació: En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació. Finalitzades les actuacions, es notificarà a la interessada proposta de resolució, perquè en termini de 15 dies pugui efectuar al·legacions, llevat que la proposta coincideixi amb el sol·licitat per l'interessat, cas en què es notificarà sense més tràmit la liquidació que es practiqui.

Terminació: Mitjançant resolució en la que s'acordi o denegueu la rectificació. Quan s'acordi rectificar l'autoliquidació, la resolució acordada inclourà una liquidació provisional quan afecti a algun element determinant de la quantificació del deute tributari.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 97 a 116, 120.3 y 123. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 126 a 129. (BOE 5-septiembre-2007)

Normativa de tramitació

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario (BOE 28-diciembre-2001)