Saltar al contingut principal

Rectificació de declaració de Duanes i Impostos Especials.

Dades Generals

Denominació

Rectificació de declaració de Duanes i Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Quan un obligat tributari consideri que una declaració ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació de la mateixa, una vegada que l'Administració hagi dictat una liquidació provisional en els supòsits de l'art. 128 LGT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud amb el contingut establert reglamentàriament, així com les dades que permetin identificar la declaració que es pretén rectificar.

Fases del procediment/servei

Inici:A instància de part, mitjançant la presentació d'una sol·licitud dirigida a l'òrgan competent.Quan l'Administració hagi practicat una liquidació provisional, l'obligat tributari podrà sol·licitar la rectificació únicament si la liquidació provisional ha estat practicada per consideració o motiu diferent del que s'invoqui a la sol·licitud.

Tramitació:En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació.Finalitzades les actuacions, es notificarà l'interessat proposada de resolució, perquè en termini de 15 dies pugui efectuar al·legacions, tret que la proposta coincideixi amb el sol·licitat per l'interessat, en el cas de les quals es notificarà sense més tràmit la liquidació que es practiqui.

Acabament:Mitjançant resolució en la qual s'acordi o denegui la rectificació.Quan s'acordi rectificar l'autoliquidació, la resolució acordada inclourà una liquidació provisional quan afecti algun element determinant de la quantificació del deute tributari.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució d'11 de desembre de 2001, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es regula la presentació per via telemàtica de recursos de reposició i altres sol·licituds de caràcter tributari (BOE 28-desembre-2001)

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 97 a 116, 120.3 i 123.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 87 a 115, 126 a 129.(BOE 5-setembre-2007)