Saltar al contingut principal

Declaració de lesivitat d'actes anul·ables de Duanes i Impostos Especials.

Dades Generals

Denominació

Declaració de lesivitat d'actes anul·ables de Duanes i Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment a través del qual l'Administració tributària podrà declarar lesius per a l'interès públic els seus actes i resolucions favorables als interessats que incorrin en qualsevol infracció de l'ordenació jurídica, a fi de procedir a la seva posterior impugnació en la via contenciós-administrativa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

No té.S'inicia d'ofici.

Documentación

El procediment s'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servei

Inici:d'ofici.

Tramitació:Es concedirà audiència per un termini de 15 dies als que apareguin com interessats en el procediment.Es formularà proposta de resolució, i se sol·licitarà informe de l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència que l'acte sigui declarat lesiu.

Acabament:Mitjançant resolució adoptada pel Ministre d'Hisenda o òrgan en qui delegui.La declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts quatre anys des que es va notificar l'acte administratiu.També podrà acabar per caducitat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Ministre d'hisenda i Funció Pública o òrgan en qui delegui.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica