Saltar al contingut principal

Revisió d'actes nuls de ple dret de Duanes i Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret de Duanes i Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que posen fi a la via administrativa o que no es recorrin en termini, en els següents supòsits:a) Que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.b) Que hagin estat dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.c) Que tinguin un contingut impossible.d) Que constitueixin infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta.e) Que es dictin prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat als òrgans col·legiats.f) Actes expressos o presumptes contraris a l'ordenació jurídica pels quals s'adquireixen facultats o drets mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició.g) Altres que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Quan el procediment s'iniciï a instàncies de l'interessat, es dirigirà escrit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.

Fases del procediment/servei

Inici:d'ofici, per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instàncies de l'interessat, mitjançant escrit dirigit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.L'inici d'ofici serà notificat a l'interessat.Es podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat d'obtenir dictamen de l'òrgan consultiu, quan l'acte no sigui ferm en la via administrativa o la sol·licitud no es basi en alguna de les causes de nul·litat assenyalades o manqui manifestament de fonament, així com en el supòsit que s'haguessin desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.

Tramitació:es donarà audiència per un termini de 15 dies a l'interessat i a les restants persones a les quals l'acte va reconèixer drets o els interessos de les quals van resultar afectats per l'acte, perquè puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.Conclòs el tràmit d'audiència, es formularà proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.Sobre la proposta de resolució se sol·licitarà el dictamen del Consell d'Estat.La declaració de nul·litat requerirà el dictamen favorable del Consell d'Estat.

Acabament:resolució adoptada pel Ministre d'Economia i Hisenda o l'òrgan en qui delegui.Caducitat.Desestimació per silenci administratiu si el procediment s'ha iniciat a instàncies de l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Ministre d'Economia i Hisenda o òrgan en qui delegui

Recursos

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica