Saltar al contingut principal

Tractament de dades personals - Reglament General de Protecció de Dades

Dades Generals

Denominació

Tractament de dades personals - Reglament General de Protecció de Dades

Tipus de procediment

Suggeriments, Queixes, Denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Drets ciutadans

Objecte

Adequació al Reglament General de Protecció de Dades i exercici dels drets "ARC" reconeguts en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i en les disposicions de desenvolupament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici:presentació de la sol·licitud

Tramitació:en funció del tipus de sol·licitud

Acabament:resolució estimatòria, desestimatòria o inadmissió de la sol·licitud

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedeix.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica