Salta al contingut principal

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats.

Dades Generals

Denominació

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades en l'impost sobre el valor afegit en relació amb els grups d'entitats té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions. En el procediment de comprovació limitada, en relació amb els grups d'entitats, es podran comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària. En el desenvolupament d'aquestes funcions de comprovació es podran qualificar els fets, actes, activitats, explotacions i negocis realitzats per l'obligat tributari independentment de la prèvia qualificació que aquest últim hagués donat als mateixos i l'exercici o període en el que la va realitzar.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Tota la documentació sol·licitada per l'òrgan que realitzi la comprovació

Fases del procediment/servei

Inici. D'ofici. Verificació de dades: Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb dades suficients per formular-la. Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació: Verificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Comprovació limitada: L'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa de què no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació: El procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en la que es corregeixin els defectes advertits. b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en la mateixa. c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància es farà constar en diligència, no essent necessari dictar resolució expressa. d) Caducitat. e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades. La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa. El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució expressa de l'Administració. b) Caducitat. c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 97 a 116, 131 a 133, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115 ter, 155 a 156, 163 a 165 (BOE 5-septiembre-2007)