Saltar al contingut principal

Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments Fraccionats IRPF- estimació objectiva

Dades Generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments Fraccionats IRPF- estimació objectiva

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaració o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a les esmentades declaració o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de correus.

Oficines de l'AEAT.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei.39/2015.

Documentación

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici:d'ofici, per acord de l'òrgan competent.L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en la qual se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes.Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació:l'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats.Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Acabament:per alguna de les següents causes:a) Resolució expressa de l'Administració.b) Caducitat.c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 97 a 116, 131 a 133 i 136 a 140.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 87 a 115, 155 a 156 i 163 a 165.(BOE 5-setembre-2007)

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

    del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 02-octubre-2015)