Salta al contingut principal

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 111).

Dades Generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 111).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions. En el procediment de comprovació limitada es podran comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària. En el desenvolupament d'aquestes funcions de comprovació es podran qualificar els fets, actes, activitats, explotacions i negocis realitzats per l'obligat tributari independentment de la prèvia qualificació que aquest últim hagués donat als mateixos i l'exercici o període en el que la va realitzar.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

En les oficines d'assistència en matèria de registre.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici en cas de verificació de dades: D'ofici, mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb dades suficients per formular-la.

Inici en cas de comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

Tramitació en cas de verificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.

Tramitació en cas de comprovació limitada: L'obligat tributari que hagués estat requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui manifestació expressa de què no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació del procediment de verificació de dades: Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en la que es corregeixin els defectes advertits. Liquidació provisional (haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en la mateixa). Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari (aquesta circumstància es farà constar en diligència, no essent necessari dictar resolució expressa). Caducitat. Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades (la verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa).

Terminació del procediment de comprovació limitada: Resolució expressa de l'Administració. Caducitat. Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo,

    por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa tributaria. (BOE 18-marzo-2011)

  • Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

    por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013).