Saltar al contingut principal

Model 230.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents:Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes;Impost sobre societats:Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes.Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 230.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents:Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes;Impost sobre societats:Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes.Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Establir la subjecció a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat i altres òrgans tant nacionals com d'altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que fins ara estaven exempts.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques d'actuació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener,

per la qual s'aprova el model 230 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents:Retencions i ingressos a compte del Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes;Impost sobre societats:Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes.Autoliquidació" i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents.Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes.Autoliquidació".(BOE 31-gener-2013)