Salta al contingut principal

Regularització per manca de presentació de l'Impost sobre la Renda de No Residents

Dades Generals

Denominació

Regularització per manca de presentació de l'Impost sobre la Renda de No Residents

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment específic de seguiment del control de l'IRNR en els casos en els que no actua l'aplicació gestora.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici. Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui les possibles discrepàncies.

Tramitació: Es notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació.

Terminació: Per l'administració competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica