Salta al contingut principal

Declaracions Informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada

Dades Generals

Denominació

Declaracions Informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària podrà iniciar el procediment de verificació de dades en els supòsits següents: a) Quan la declaració o autoliquidació de l'obligat tributari pateixi de defectes formals o incorri en errors aritmètics. b) Quan les dades declarades no coincideixin amb els continguts en unes altres declaracions presentades pel mateix obligat o amb els que obrin en poder de l'Administració tributària. c) Quan s'apreciï una aplicació indeguda de la normativa que resulti patent de la pròpia declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb la mateixa. d) Quan es requereixi l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es refereixi al desenvolupament d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de correus.

Oficines de l'AEAT.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

Inici: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compti amb dades suficients per formular-la.

Tramitació: amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.

Terminació: el procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en la que es corregeixin els defectes advertits. b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en la mateixa. c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància es farà constar en diligència, no essent necessari dictar resolució expressa. d) Caducitat. e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades. La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,

    General Tributaria. Artículos 131-133 (BOE 18 - diciembre - 2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 155 y 156. (BOE 05 - septiembre - 2007)